SARS-CoV-2 Zestaw procedur

5 kwietnia 2020

Szanowni Pacjenci,

prosimy o zapoznanie się z zestawem procedur, po ponownym otwarciu Derma-Lab :

(ENGLISH BELOW)

 1. Pacjenci będą przyjmowani tylko w określone dni tygodnia, obowiązują zapisy oraz limit pacjentów na dany dzień.
 2. Każdemu z pacjentów wyznaczymy orientacyjną godzinę stawienia się na badanie – ponieważ badanie trwa maksymalnie 10 minut, nie będziemy umawiać na konkretne godziny – z powodu wypadków losowych część z Państwa i tak może nie zdążyć na wyznaczoną, konkretną godzinę. Chcemy również uniknąć sytuacji, kiedy część z Państwa przyjdzie tuż przed zamknięciem laboratorium, co znacznie wydłuży nasz czas pracy.
 3. Pacjent odwołuje wizytę tylko i wyłącznie SMSowo, wystarczy podać datę wizyty oraz swoje imię i nazwisko.
 4. Jeżeli badanie nie jest pilne, prosimy o wykonanie go w bardziej bezpiecznym przedziale czasowym (po szczycie pandemii).
 5. Jeżeli są państwo w  grupie ryzyka również prosimy o wykonanie badań w bardziej bezpiecznym przedziale czasowym (po szczycie pandemii).
 6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną zastrzegamy sobie prawo do odwołania wszystkich wizyt w danym dniu. O odwołaniu wizyty zostaną Państwo poinformowani SMSowo lub telefonicznie.
 7. W rejestracji może przebywać maksymalnie jedna osoba, wyjątek stanowią dzieci – z dzieckiem może przebywać jeden rodzić lub jeden opiekun prawny.
 8. W poczekalni może przebywać maksymalnie jedna osoba, jeśli chodzi o dzieci – jw.
 9. Pozostali pacjenci proszeni są o poczekanie przed placówką, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych.
 10. Po wejściu do poczekalni prosimy o zdezynfekowanie dłoni płynem antybakteryjnym, który udostępnimy dla Państwa.
 11. Przed wejściem do rejestracji zostanie Państwu zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 12. W związku z nakazem noszenia maseczek, Pacjenci proszeni są o ich założenie przed wizytą w laboratorium.
 13. Preferujemy płatność kartą za badanie.
 14. Na chwilę obecną preferujemy odbiór wyników badań wyłącznie drogą elektroniczną.
 15. Badanie w kierunku łuszczycy (HLA-cw6) – wymaz z wewnętrznej części policzka pacjent pobiera samodzielnie w udostępnionym przez nas pomieszczeniu.
 16. Badanie mikrobiologiczne – wymaz z antybiogramem, dla zmian zlokalizowanych na skóry twarzy – pacjent pobiera samodzielnie w udostępnionym przez nas pomieszczeniu.
 17. Badanie mikrobiologiczne lub mykologiczne z jamy ustnej pacjent pobiera samodzielnie w domu i pobrany wymaz  przynosi do laboratorium.
 18. Ze względu na  częste stosowanie środków do dezynfekcji dłoni, nie będziemy pobierać wymazów bakteriologicznych zlokalizowanych w obrębie rąk oraz paznokci rąk.
 19. Prosimy o bardzo sprawne wizyty w naszym laboratorium – wszelkie (czasami liczne)pytania znacznie wydłużają czas wizyty; dlatego mogą Państwo o wszystko zapytać nas np za pośrednictwem maila.

Dziękujemy za wyrozumiałość,

zespół Derma-Lab

Dear Patients,

please refer to the set of procedures after re-opening Derma-Lab:

 1. Patients will only be admitted on certain days of the week, with a limit of patients per day.
 2. Each patient will be given an approximate time to appear for the examination – because the examination lasts a maximum of 10 minutes, we will not arrange specific hours – due to random accidents some of you may not be able to reach the designated hour. We also want to avoid a situation when some of you will come just before closing the laboratory, which will significantly extend our working time.
 3. The patient cancels the visit only by SMS, with the date of the visit and your name.
 4. If the examination is not urgent, please do it in a safer time frame (after the pandemic peak).
 5. If you are at risk group, please also perform examination in a more secure time range (after the pandemic peak).
 6. Due to the epidemiological situation, we reserve the right to cancel all visits on a given day. You will be notified by phone or SMS about the cancellation of your visit.
 7. A maximum of one person can be in registration area, children are an exception – one child or one legal guardian may be with the child.
 8. A maximum of one person can be in the waiting room when it comes to children – as above
 9. Other patients are asked to wait outside the facility, keeping a safe distance from each other.
 10. After entering the waiting room, please disinfect your hands with antibacterial liquid, which will be available for you.
 11. Before entering the registration, your temparature will be measured with a non-contact thermometer.
 12. Patients are asked to wear masks before visiting the laboratory.
 13. We prefer card payment for the examination.
 14. We prefer to receive test results only electronically.
 15. Examination for psoriasis (HLA-cw6) – the patient takes the swab from the inside of the cheek in the room provided by us.
 16. Microbiological examination – a swab with an antibiogram, for lesions located on the skin of the face – the patient collects himself in a room provided by us.
 17. The patient takes the microbiological or mycological examination from the mouth at home and brings the swab to the laboratory.
 18. Due to the frequent use of hand disinfectants, we will not collect bacteriological swabs located within the hands and fingernails.
 19. We ask for very efficient visits to our laboratory – all (sometimes numerous) questions significantly extend the time of the visit; that’s why you can ask us everything via e-mail.

Thank you for your understanding,

Derma-Lab team

derma_lab_logo_white-01

Laboratorium Dermatologiczne Derma-Lab specjalizuje się w szybkiej diagnostyce zakażeń grzybiczych i pasożytniczych: skóry, włosów oraz paznokci.

Adres

ul. Stefana Jaracza 60B
(wejście od dziedzińca)
50-305 Wrocław

Dane kontaktowe

Dojazd

Autobusy:
106, 115, 128, 148, 246, N, A

Derma-Lab 2017. All rights reserved.